سختی

به طور کلی معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .برای کسی که با علم مکانیک و آزمایش مواد سروکار دارد به احتمال زیاد سختی به معنی مقاومت در برابر فرورفتگی است. برای یک مهندس طراح سختی غالباً یک کمیت معین و از نظر اندازه گیری ساده می باشد و اطلاعاتی از استحکام و عملیات حرارتی فلز به دست می دهد.سختی یک خاصیت اساسی ماده نیست اما در رابطه با خواص پلاستیکی و الاستیکی قطعه مطرح می شود. برای مثال برای یک قطعه خاص، مقدار سختی در دو نقطه مختلف آن ممکن است فرق داشته باشد. در صورتیکه خصوصیتی مثل مدول الاستیسیته برای یک قطعه مشخص است. روش آزمایش و آماده کردن نمونه معمو لاً ساده است و از نتایج حاصله ممکن است در مشخص کردن خصوصیات مکانیکی دیگر استفاده شود. سختی سنجی به طور گسترده ای در بازرسی ها و کنترل قطعات مورد استفاده قرار میگیرد. پس میتوان گقت سختی به مقاومت اجسام در برابر یک تغییر شکل پلاستیک موضعی گویند.

در جدول زیر یه مقایسه سختی فولاد ها پرداخته ایم. در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.
HB HV HRC
76.0 80
80.7 85
85.5 90
90.2 95
96.0 101
102 107
107 113
114 120
121 127
127 134
135 142
143 150 0.4
150 158 2.5
158 166 4.6
166 175 6.7
174 183 8.7
182 192 10.7
191 201 12.6
200 211 14.5
209 220 16.4
219 230 18.2
228 240 20.3
238 250 22.2
247 260 23.9
257 271 25.6
268 282 27.1
278 293 28.7
289 304 30.1
299 315 31.5
311 327 33.0
322 339 34.5
334 352 35.9
346 364 37.3
358 377 38.6
371 391 40.0
384 404 41.3
398 419 42.6
411 433 43.9
426 448 45.1
441 464 46.4
451 480 47.6
472 497 48.9
488 514 50.0
505 532 51.2
523 550 42.4
542 570 53.5
561 590 54.7
580 610 55.8
600 632 56.9
622 655 58.0