فولاد های گرمکار

فولادهای گرمکار در مواردی استفاده میشوند که دمای بالای 316 سانتی گراد نیاز باشد. فولاد های ابزاری گرمکار به دو دسته تقسیم میشوند که عنصر اصلی گروه اول مولیبدن و عنصر اصلی گروه دوم تنگستن است. فولاد های گرمکار مقاومت به سایش بالایی دارند. این فولاد ها به دلیل داشتن کروم بالا یه اکسایش در دمای بالا مقاومند. فولاد 2344 یکی از فولاد های این دسته است که با نام فولاد H13 نیز عرضه میشود. این فولاد مقامت به ضربه مناسبی دارد. از فولاد 2344 در تجهیزات اکستروژن داغ استفاده میشود. یکی دیگر از فولادهای این دسته 1.2365 است که در قالب های پرس کاربرد دارد و مقاومت به ضربه مناسبی نیز دارد. سومین فولاد این دسته 1.2367 است که تفاوت اندکی با فولاد 1.2365 دارد و تفاوت آنها بیشتر در کروم موجود در آنهاست.

 

برای مقایسه آنالیز فولادهای این دسته روی “جدول آنالیز” کلیک کنید.

نوع فولاد C% Si% Mn% Cr% Mo% Ni% V% W%
1.2344 0.35 – 0.42 0.8 – 1.2 0.25 – 0.5 4.8 – 5.5 1.2 – 1.5 0.85 – 1.15
1.2365 0.28 – 0.35 0.1 – 0.4 0.15 – 0.45 2.7 – 3.2 2.5 – 3 0.4 – 0.7
1.2367 0.35 – 0.4 0.3 – 0.5 0.3 – 0.5 4.8 – 5.2 2.7 – 3.2 0.4 – 0.6
1.2542 0.4 – 0.5 0.8 – 1.1 0.2 – 0.4 0.9 – 1.2 0.15 – 0.2 1.8 – 2.1
1.2567 0.25 – 0.35 0.15 – 0.3 0.2 – 0.4 2.2 – 2.5 0.5 – 0.7 4 – 4.5
1.2581 0.25 – 0.35 0.1 – 0.4 0.15 – 0.45 2.5 – 3.2 0.3 – 0.5 8.5 – 9.5
1.2714 0.5 – 0.6 0.1 – 0.4 0.6 – 0.9 0.8 – 1.2 0.35 – 0.55 1.5 – 1.8 0.05 – 0.15
1.2767 0.4 – 0.5 0.1 – 0.4 0.2 – 0.5 1.2 – 1.5 0.15 – 0.35 3.8 – 4.3