ورق های سرد کار همچون میلگرد های این دسته برای کار در دمای پایین هستند.

ورق ابزاری سردکار

ورق 2436

ورق 1.2436

ورق 2884

ورق 1.2884

ورق 2080

ورق 1.2080

ورق 2767

ورق 1.2767