ورق ابزاری سردکار

ورق های سرد کار همچون میلگرد های این دسته برای کار در دمای پایین هستند. اما فولاد های سردکار در مقطع میلگرد و تسمه محدودتر و کمتر هستند که در مجموعه تجارت آلیاژ چهار فولاد زیر موجود است.

ورق 2436

ورق 1.2436

ورق 2884

ورق 1.2884

ورق 2080

ورق 1.2080

ورق 2767

ورق 1.2767