ورق های عملیات حرارتی

ورق های عملیات حرارتی شامل ورق های 4130، 4140، Mo40 و Ck45 است که در صنایع خودروسازی، ماشین آلات و قطعات اسلحه گرم کاربرد دارد. این دسته در مواردی که کشش و خمش خوب نیاز باشد استفاده میشود.

نوع فولاد C% Si% Mn% C% Mo% Ni%
4130 0.22 – 0.29 0.6 0.5 – 0.8 0.8 – 1.2 0.2 – 0.3
4140 0.38 – 0.45 0.4 0.6 – 0.9 0.9 – 1.2 0.15 – 0.3
Mo40 0.38 – 0.45 0.4 0.6 – 0.9 0.9 – 1.2 0.15 – 0.3
Ck45 0.42 – 0.5 0.4 0.5 – 0.8 0.1 0.4